Below are verses from Fordowsi’s Shahname that provide a tribute to the Ancient Iranian Legacy of Azarabadegan or Azarbaijan (see posting also in Donbalesh).

======================================================================

پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود > آغاز داستان

نخستین خراسان ازو یاد کرد.. دل نامداران بدو شاد کرد

دگر بهره زان بد قم و اصفهان.. نهاد بزرگان و جای مهان

وزین بهره بود آذرابادگان..که بخشش نهادند آزادگان

================================

پادشاهی بهرام گور > برین‌گونه یک چند گیتی بخورد

وزان جایگه لشکر اندر کشید..سوی آذرآبادگان پرکشید

چو از پارس لشکر فراوان ببرد..چنین بود رای بزرگان و خرد

که از جنگ بگریخت بهرامشاه ..وزان سوی آذر کشیدست راه

================================

پادشاهی خسرو پرویز > بهشتم بیاراست خورشید چهر

بهشتم بیاراست خورشید چهر..سپه را بکردار گردان سپهر

ز درگاه برخاست آوای کوس..هواشد زگرد سپاه آبنوس

سپاهی گزین کرد زآزادگان..بیام سوی آذرابادگان

================================

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود > پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

وز آنجا سوی شهر دیگر شدی..همی با می و تخت و افسر شدی

همی رفت تا آذرابادگان..ابا او بزرگان و آزادگان

گهی باده خورد و گهی تاخت اسپ..بیامد سوی خان آذرگشسپ

================================

پادشاهی بهرام گور > چو شد ساخته کار آتشکده

چو شد ساخته کار آتشکده..همان جای نوروز و جشن سده

بیامد سوی آذرآبادگان..خود و نامداران و آزادگان

پرستندگان پیش آذر شدند..همه موبدان دست بر سر شدند

پرستندگان را ببخشید چیز ..وز آتشکده روی بنهاد تیز

================================

پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود > رزم خاقان چین با هیتالیان

سوی طیسفون رفت گنج و بنه..سپاهی نماند از یلان یک تنه

همه ویژه گردان آزداگان..بیامد سوی آذرآبادگان

سپاهی بیامد ز هر کشوری..ز گیلان و ز دیلمان لشکری

================================