The below was a message in Persian sent by Azargoshnasp on June 1, 2010 to a number of academics, cultural activists and reporters regarding elements in current Iranian administration who are working to promote ethnic conflicts in a policy of “divide and rule”. The apparent rationale behind this is to divert and scatter the political energies of Iran’s general population from political processes and reform. Simply put, concerns with ethnic separatism would absorb the energies of the populace as these would want to maintain the territorial integrity and harmony of this ancient nation.

============================================================

آنچه در آذربایجان و کردستان  هم شکل گرفت و وقایع تلخی که در پی آن آمد…مصنوعی و تزریق شده توسط سیاسیون است و نه برخاسته از مشکلات جامعه و مسائل فرهنگی،تاریخی…اما آنچه در مورد حکومت گفتم توضیح بیشتری می دهم:حاکمیت فعلی در ایران با ترویج قوم گرایی و ترسیم اهدافی کاذب برای نسل جوان نواحی مختلف ایران برای آنها اهدافی کاذب و پوچ تعریف میکند تا انرژی و کوشش خود را به جای پیگیری بر مطالبات اساسی و مهم و ملی بر مسائل قومی و فرقه ای متمرکز کنند…یعنی هدایت آنها به بیراهه..این باعث می شود که از قدرت گرفتن مخالفین جلوگیری شود و لایه های مختلف اجتماع و ملت ایران انرژیشان را در یکدیگر و در تقابل با هم مصرف کنند و نه در مخالفت با نظام حاکم ،مثال واضح آن را در وقایع سال گذشته دیدیم که آذربایجان با تبلیغات پان ترکی ساکت ماند و حرکت ملی ایرانیان را به فارسها نسبت دادند و از آذربایجانیان خواستند بر مطالبات ملی خود متمرکز باشند و به فارسها کاری نداشته باند !!   این نمونه ای واضح است…نتیجه  ترویج قوم گرایی از سمت دیگر سرکوب ناسیونالیزم ایرانی است که این حکومت از ناحیه آن احساس خطر می کند.امتیاز دیگر آن برای هیات حاکمه جلوگیری از فعالیت نهادهای مدنی و مردم نهاد…سازمانها و …است که خیلی راحت می تواند با فضای امنیتی که در سایه تجزیه طلبی به وجود می آید آنها را سرکوب کند..با علم اینکه میدانند مردم از تجزیه ایران می ترسند با به وجود آوردن و تقویت دائمی این خطر و جلوه دادن این موضوع که فقط اینها هستند که می توانند تمامیت ارضی ایران را حفظ کنند به مردم تلقین می شود که به خاطر یکپارچگی ایران تمام ناراحتیها و سختیها را تحمل کنند و با دندان روی جگر گذاشتن این حکومت را تحمل کنند…..در یک جمع بندی کلی  این نظام به منظور ایجاد تقابل در لایه های مختلف اجتماع و جلوگیری از پدید آمدن مطالبات ملی و حقیقی خود در بسط و ترویج توقعات موهوم و تجزیه طلبانه در نقاط مختلف ایران دست دارد تا با سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن هر چه بیشتر بقای خود را دوام بخشد.قوم گرایان هم خواسته و ناخواسته به این هدف آنها خدمت می کنند و من با روندی که در سایت بالاترین دیده ام.اطمینان پیدا کردم که بعضی از خود انها مخصوصا و با آگاهی کامل و جیره و مواجب این کار را برای حکومت انجام مید هند و برای من روشن شد که چرا در برابر این حجم عظیم تبلیغات تجزیه طلبانه در این سالها هیچ کاری انجام ندادند و با رضایت چشم خود را بر آن بستند…روزنامه ایران و آن کاریکاتور هم بهانه خودشان بود و خودشان به آن دامن زدند تا روزنامه ایران و خبرگزاری ایرنا را از طرفداران اصلاحات و خاتمی تصفیه کنند و از آنها انتقام بکشند…بیچاره مردم مغزشویی شده ای که چند روز آلت دست اینها شدند و در تبریز و بقیه شهرها شعار دادند و وقتی تاریخ مصرفشان گذشت سرکوب شدید را به چشم خود دیدند….تعصب چیز بد و نفرت انگیزی است علی عزیز…تعصب باعث شده این مردم ناخواسته آلت دست این حضرات باشند و فقط با تحریک ترک بودن یا نبودنشان آنچه اینها می خواهند برایشان انجام دهند…..در مورد آقای مفیدی فرد شایسته و ایران دوستی را برای آذرگشنسپ سایت عزیز همه ما تعیین کرده اید..

شاد و موفق و پیروز باشید